Zameranie školy

Zameranie materskej školy je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, v ktorom sú výrazným a vhodným spôsobom aplikované prvky pedagogiky M.Montessori (ďalej len „M.M.“). Pedagogickí zamestnanci majú ukončené vzdelanie a medzinárodný certifikát pedagogiky M.M. a sú schopné plniť nadštandradné úlohy s plnou zodpovednosťou a láskou k deťom.

Budeme dbať na uplatňovanie tzv. vedúcej maximy pedagogickej teórie M.M., ktorá znie: „Pomôž mi, aby som to urobil sám“:

-  vytvoríme podmienky pre slobodnú činnosť detí, ktorá ich bude vnútorne zdokonaľovať a viesť k úspechu,

- budeme dbať, aby deti mali možnosť uplatniť svoje potreby, záujmy prameniace z hlbokej vnútornej prirodzenosti s cieľom aktívne poznávať, upevňovať a preverovať vlastnú zdatnosť,

- zvláštnu pozornosť zameriame na individuálny rozvoj konkrétneho dieťaťa, obzvlášť princíp koncentrácie v slobodne zvolenej činnosti stimulovanej prostredím,

-  vzťah dieťa – učiteľ bude založený na dôvere, láske, ohľaduplnosti, vzájomnej úcte a hlbokej zodpovednosti za jeho výchovu,

-  výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať najmä formou hier, neuplatňovať školský spôsob vyučovania . Podporovať aktívnu účasť detí na výchovno-vzdelávacej činnosti. Viesť deti k sebarealizácii a sebaprezentácii a vzájomnému hodnoteniu,

-  podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emcionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Ako didaktické pomôcky efektívne využívať digitálne technológie, ktoré má materská škola k dispozícií s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku,

- v rámci aktivít MŠ budeme rozvíjať podporné – vzdelávacie projekty MŠ a skvalitniť kognitívne a grafomotorické kompetencie dieťaťa predškolského veku pred vstupom do ZŠ.

Najnovšie novinky

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

RÚVZ prerušuje prevádzku materskej školy

od 30.11.2021 do 10.12.2021

z dôvodu pozitivity, hlavne nepedagogických zamestnancov.

Na základe týchto skutočností nie sme schopní zabezpečiť prevádzku materskej školy.

 

Ďakujem za pochopenie.

 

 

OZNAM

OZNAM

Oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia RÚVZ Košice je materská škola v termíne

25.11.2021 - 29.11.2021

z dôvodu vysokej chorobnosti

 

z a t v o r e n á !!

 

Dana Harvanová

riaditeľka školy

Oznam o prerušení prevádzky

Oznam o prerušení prevádzky

Materská škola je v termíne

od 23.10.2021 do 02.11.2021 z dôvodu stavebných prác na odstraňovaní havárie

 Z A T V O R E N Á!!

 

Ďakujem za pochopenie.

Zmena č. 1 k zápisu na školský rok 2021/2022

Zmena č. 1 k zápisu na školský rok 2021/2022

Termín zápisu:

 OD 01.05.2021 DO 16.05.2021

 

V prílohe nižšie predkladám zmenu č. 1 k zápisu na školský rok 2021/2022. Podmienky prijatia a tlačivo (môže byť aj iný formát) ostávajú v platnosti.

Zápis na rok 2021/2022

Oznam - spádové ulice

Príloha k zápisu.pdf - zmena č. 1

 

Papierová prihláška:

Žiadosť o prijatie.pdf

 

Elektronická prihláška:

UPOZORNENIE: Elektronická prihláška bude sprístupnená 01.05.2021 - t.j. začiatok termínu na zápis. Do elektronickej prihlášky sa dá vložiť scan - na oscanovanie potvrdenia od lekára. V papierovej prihláške sú predvyplnené údaje pre lekára, môžete si vytlačiť druhú stranu papierovej prihlášky a vypísanú a potvrdenú lekárom oscanovať do elektronickej prihlášky, prípadne poslať poštou alebo vhodiť do schránky materskej školy ako prílohu k elektronickej prihláške; alebo Vám lekárka vypíše potvrdenie podľa svojich podmienok.  Ďakujem za porozumenie.

https://park.edupage.org/register/

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 a usmernenia pre materské školy

COVID 19 a usmernenia pre materské školy

Vážení rodičia,

 

uvádzame linky, kde sú uvedené všetky aktuálne opatrenia.

BUĎME ZODPOVEDNÍ.

 

Dana Harvanová

riaditeľka školy

 

Opatrenie MŠVVaŠ

Opatrenie MŠVVaŠ

Vážení rodičia,

na základe opatrení MŠVVaŠ SR z 24.03.2020 uviedol minister školstva, že škola a predškolské zariadenia ostávajú naďalej

zatvorené až do odvolania. 

Dana Harvanová, riaditeľka školy

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie