O nás

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY:
Zriaďovateľom Materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto je Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

CHARASKTERISTIKA ŠKOLY:
Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Pomôž mi, aby som to urobil sám“, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
Materská škola Park Angelinum je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou (ďalej len MŠ). Zameranie MŠ je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, kde spolu so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sa uplatňujú výchovné princípy pedagogiky M. Montessori. Rozhodli sme sa uplatňovať prvky pedagogiky M.M. a jej filozofiu vo vzdelávaní detí, naučili sme sa vychovávať deti bez stresu, v kľudnom a milujúcom prostredí, kde hlavnou ideou je slobodne zvolená činnosť, ktorá vychádza z potrieb dieťaťa. Za roky uplatňovania tejto pedagogiky si škola získala veľa priaznivcov, patrí medzi vyhľadávané školy.
Budova MŠ pôsobí dojmom rodinnej vilky, ktorá sa nachádza v tichom prostredí, obklopená pekným školským dvorom so zeleňou, stromami, kvetmi, šmýkalkou, lavičkami a hojdačkami a dvoma pieskoviskami. V blízkosti MŠ je aj základná škola.
MŠ má päť heterogénnych tried, v ktorých sú deti vo veku od 3 do 6 rokov. Vytváranie heterogénnych tried zodpovedá tejto pedagogike, deti si navzájom pomáhajú, sú ohľaduplnejšie, inšpirujú sa navzájom. Dieťa sa postupne stáva samostatným, aktívnym človekom, zodpovedným za svoje konanie.
„Pomôž mi, aby som to urobil sám“ – prosba dieťaťa sa stala krédom nielen pedagogičky M.M., ale aj našich pedagógov, ktoré vlastnia medzinárodný certifikát pedagogiky a filozofie M.M.. Hlavným cieľom je prebudiť tvorivú energiu dieťaťa, rozvinúť jeho potenciál. Deťom sa od začiatku všetko predkladá v súvislostiach od najjednoduchšieho k zložitejšiemu, od konkrétneho k abstraktnému. Vzťah dieťa – učiteľ je založený na dôvere, láske, ohľaduplnosti, vzájomnej úcte a hlbokej zodpovednosti za jeho výchovu. Od privítania dieťaťa = učiteľ – dieťa; pozdravenia prítomného rodiča v triede = učiteľ – rodič; rozlúčenia = dieťa – rodič; sa naša materská škola stala spoločenstvom, ktoré dieťa núti prihliadať na ostatných, naučiť sa žiť s ostatnými, a tým vytvára podmienky pre jeho socializáciu a širšie sociálne prostredie. Dieťa je pre nás osobnosť a rovnocenný partner. Pracuje a manipuluje podľa svojho výberu a vlastným tempom s rôznorodým didaktickým materiálom a s predmetmi bežnej dennej potreby, pri ktorom sa dieťa rozvíja, realizuje a osamostatňuje. Individuálna práca s montessori materiálom je takmer vždy dopĺňaná inými aktivitami.
MŠ je otvorená v pracovných dňoch od 06.30 hod. do 17.00 hod. Dieťa prichádza do školy v ktorúkoľvek dennú hodinu. Rodič môže do MŠ kedykoľvek prísť a sám sa zapojiť do činnosti. Tak vníma, aké je jeho dieťa v kolektíve, a vie pochopiť, prečo v daných situáciách doma reaguje tak, či onak. Raz do mesiaca máme tzv. Kluby rodičov, na ktorých vysvetľujeme, prečo dané činnosti robíme a tiež s rodičmi diskutujeme o tom, čo nás čaká. MŠ vydáva školský časopis Mišmašík. Časopis vychádza občasne a informuje najmä o praktickom živote v MŠ, ktorý môžu rodičia s deťmi praktizovať aj doma. Obsahuje maľovanku, grafické cvičenia, pracovné listy, súťaže ale aj príbehy a príhody, ktoré nám o svojich deťoch rozprávajú samotní rodičia.
„Aby sme si rozumeli“ – tak sa nazýva preventívny program pre deti, ktorý v spolupráci s psychologičkou prebieha raz týždenne. Hrou na rozprávkové kráľovstvo sa deťom núka možnosť prežívať silné emócie a na druhej strane spoznávať svet a porozumieť mu. V septembri robíme u detí diagnostiku reči a raz mesačne k nám prichádza logopedička a pracuje s vybranými deťmi v mladšom veku a so všetkými predškolákmi. Do zariadenia pravidelne dochádza aj pediatrička, ktorá deti sleduje. Tieto kontroly máme odobrené u rodičov, ktorí určujú hranice, do akej miery môžu vyšetrenia prebiehať. V rámci upevňovania zdravia sa v MŠ koná aj protialergický projekt, ktorého súčasťou je návšteva sauny a bazéna, podľa záujmu návšteva soľnej komory. Každoročne organizujeme pre deti školu v prírode a predplavecký výcvik.

Nechýbajú ani kultúrne podujatia, škôlkari často navštevujú výstavy, múzeá, planetáriá, či mávajú divadelné predstavenia. Okrem tradičnejších „dní školy“, ako sú vianočná besiedka, karneval, Deň výživy, Deň detí, Deň otcov a Deň matiek sa nezabúda ani na narodeninové oslavy. Dieťa, ktoré má narodeniny, sa na jeden deň stáva Narodeninovým kráľom.
Deťom otvárame možnosť hravou formou spoznávať cudzie jazyky. Po dlhé roky je to anglický jazyk. K týmto nadštandardným aktivitám školy patrí aj prevádzkovanie detského aerobicu a hudobno-pohybového krúžku pre deti. Deti sa zúčastňujú kultúrno-spoločenských podujatí v prednese a dramatizácii rozprávok, v ktorom sa umiestňujú na popredných miestach; v tanečných súťažiach a iných predstaveniach.

Spolupracujeme sme so ZUŠ, ZŠ, PPP, knižnicou, Štátnym divadlom a putovnými divadlami, múzeom, MČ KE – Staré mesto, dopravnou políciou, políciou – oblasť protidrogová výchova a šikanovanie detí. Na dobrej úrovni je aj spolupráca s jednotlivými rodičmi, s výborom ZRŠ a Radou školy.

Konzultačné a edukačné služby poskytujeme v rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity, Katolíckou strednou pedagogickou školou sv. Cyrila a Metóda v Košiciach a Ružomberskou fakultou všetkým absolventom, ktorých vyšle škola na túto vzdelávaciu prax, ale aj rodičom a iným záujemcom.

Odborný rast a neustále vzdelávanie učiteliek je na dobrej úrovni, zaujímajú sa o nové pedagogické vydania z predškolskej pedagogiky, zúčastňujú sa rôznych vzdelávacích seminárov .

 

 

 

Najnovšie novinky

ZMENA

ZMENA

Vážení návštevníci stránky,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 15.01.2022 budú všetky informácie zverejňované na novej webstránke

 

park.edupage.sk