SEMAFÓR - JEDNOTLIVÉ KROKY URČENÉ PRE POSTUP ŠKOLY

Vážení rodičia zverejňujeme Vám spracovaný dokument školy – časť určená rodičom , ktorý platí od 1.9.2020 a je záväzný pre všetkých zamestnancov, rodičov školy v zmysle vydaného dokumentu ministrom školstva.

 

SEMAFÓR -  JEDNOTLIVÉ KROKY URČENÉ PRE POSTUP ŠKOLY:

 

Dokument je koncipovaný ako

Výstražný systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.

 

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19.

 

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom. Výstražný systém je stavaný na každú školu individuálne.

 

Z E L E N Á     F Á Z A

Škola má zriadenú izolačnú miestnosť – riaditeľňa školy.

Následne po opustení miestnosti dieťaťom – dôkladná dezinfekcia upratovacím personálom – podľa usmernenia RÚVZ

PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE COVID-19  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

            Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 

O R A N Ž O V Á      F Á Z A

nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva.

Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na pripadnú červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.

Dieťa, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ alebo spádový všeobecný lekár.

 Ak:

            Mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u dieťaťa alebo pracovníka školy, škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

 

Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:

  1. a) v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola kontaktuje miestne
  2. b) príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u dieťaťa  / pracovníka

 - škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa:

- podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty dieťaťa (napr. spolužiaci v triede).

- úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré: 

- mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,

- mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,

- boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút

- mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),

- sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je :

  1. negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatné deti prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 4).
  2. pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ.

 

Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych detí, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a odborného pracovníka

- podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu škola vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty (napr. napríklad kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú miestnosť)

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je :

  1. negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu,
  2. pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického pracovníka

- podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušného RÚVZ škola vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty. V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia uzatvoriť zariadenie do určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ .

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je :

  1. negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu
  2. pozitívny, informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ

Ak sa potvrdí viac pozitívnych pracovníkov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

 

ČE R V E N Á      F Á Z A

nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.

  

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:

V prípade potvrdeného dieťaťa:

 - ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac detí, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach detí s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienik,

- ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti,

- po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.

V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného pracovníka:

- vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V materskej škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika,

- ak sa u nejakého z priamych kontaktov pracovníkov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti.

V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka:

- vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom:

- materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Dieťaťa – materská škola sa riadi usmerneniami z oranžovej fázy tohto dokumentu.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 nad rámec opatrení predchádzajúcich fáz

- obmedzenie vstupu sprevádzajúcich osôb do priestorov materskej školy na nevyhnutný čas, a to max. 15 min.

- materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. Materská  škola, 

v spolupráci  so  zriaďovateľom,  zabezpečí  vykonávanie  ranného zdravotného filtra, vrátane merania telesnej teploty – len odporúčané, nebude sa prevádzať každý deň (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra).

- nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

- pedagogický zamestnanec musí mať rúško alebo ochranný štít

- mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri nutnosť nasadiť rúška aj deťom.

- odpočinok detí - Zabezpečiť čo najväčšiu vzdialenosť medzi okrajmi lôžok detí vzhľadom na počet detí navštevujúcich danú triedu počas červenej fázy.

Preberanie dieťaťa v červenej fáze:

Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou; škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi priestormi.

Dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Pracovník/pracovníčka materskej školy preberá dieťa od sprevádzajúcej osoby nasledovne:    

-sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to iba po nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa),

- pracovník/pracovníčka materskej školy vykoná ranný zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

 

Ďakujem za spoluprácu, verím, že spoločne všetko spolu zvládneme.

 

Dana Harvanová

Riaditeľka školy, v.r.