Materská škola Park Angelinum Košice

„Pomôž mi, aby som to urobil sám“

Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018

Materská škola, Park Angelinum 7,   Košice – Staré Mesto

 

 

Riaditeľka materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto  oznamuje, že zápis detí do materskej školy k  nasledujúcemu školskému roku 2017/2018

sa uskutoční v dňoch:

 

02.05.2017 – utorok              08.00 – 12.00 hod.

 

a

 

03.05.2017 – streda              13.00 – 17.00 hod.

 

 

v budove materskej školy.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (§ 3 vyhlášky MŠ SR  č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.), nie staršie ako tri týždne.

Formulár žiadosti nájdete nižšie (pod oznamom).

 

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z..

Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu Ministerstva školstva „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“, ktorý bol schválený pod č. 2016-8139/442:1-10A0. Uvedený materiál môžete nájsť nižšie (pod oznamom), originál na stránke MŠ SR:     www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

 

 

 

 

 

Košice, 01.02.2017                                Dana Harvanová, v.r.

                                                                   riaditeľka školy