obrazok
obrazok

Materiálne zabezpečenie

Materská škola je na účely výchovy a vzdelávania vybavená rôznymi učebnými pomôckami, didaktickým materiálom, hračkami, náradím a náčiním a vybavením školského dvora. Tento materiál sa postupne dopĺňa podľa ponuky, potreby a finančných možností.

Zamerianie školy

Zameranie materskej školy je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, v ktorom sú výrazným a vhodným spôsobom aplikované prvky pedagogiky M.Montessori. Pedagogickí zamestnanci sú schopný plniť nadštandardné úlohy s plnou zodpovednosťou a láskou k deťom.

Vlastný cieľ

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začlenenie sa do skupiny a kolektívu.

Najnovšie novinky

Usmernenie k stravovacím požiadavkam rodičov

Usmernenie k stravovacím požiadavkam rodičov

ÚRAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 

826 45 Bratislava


Vec: Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovanim deti v MŠ - vyjadrenie

Hurá, prázdniny!!

Hurá, prázdniny!!

Prerušenie prevádzky v materskej škole počas letných mesiacov